Privacyverklaring

Introductie

1.1 Nodig voor onze dienstverlening
In het kader van goede zorgverlening is het noodzakelijk om gegevens te verzamelen. Dit is nodig voor een goed behandeling en om de facturatie te verzorgen. Bij diensten die we niet zelf aanbieden, zullen we moeten doorverwijzen. In dat geval kan het nodig zijn om uw gegevens te delen. Wij doen dit enkel met uw toestemming en als dit in het belang is van (tandheelkundige) zorgverlening.

1.2 Wettelijk verplichtingen
De tandartspraktijk is verplicht om patiëntendossiers 15 jaar te bewaren. Als u geen patiënt meer bent bij ons en de wettelijke bewaartermijn is verlopen worden deze gegevens verwijderd.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle voormalige, huidige en toekomstige patïenten. Ook is deze van toepassing op patiënten die onze website bezoeken.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Onze tandartspraktijk is verantwoordelijk voor het verwerken, verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

Persoonsgegevens en verwerking daarvan 

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Bij inschrijving bij onze tandartsenpraktijk vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, namelijk uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e‐mailadres.

2.2 Wat betekent verwerken?
Met verwerken bedoelen wij het verzamelen, bewaren, gebruiken, raadplegen en het verstrekken van gegevens aan derde partijen die diensten uitvoeren voor ons.

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
Het verwerken van persoonsgegevens mag enkel als daar een legitieme reden voor is, vaak is dat een behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. De toestemming voor kinderen onder de 16 jaar gebeurd door de ouder. Indien u geen toestemming geeft voor het verwerken van uw gegevens kunnen wij u niet meer van dienst zijn. Goede zorgverlening kan enkel worden geleverd als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Verder is er een wettelijke verplichting om een medisch dossier bij te houden, om de kwaliteit te waarborgen van de geleverde zorg.

Wat doen wij met uw gegevens?

3.1 Inschrijving
Bij inschrijving wordt ook uw BSN-nummer gevraagd, de reden hiervoor is om uw identiteitsbewijs te controleren.

3.2 Verwijzing
Bij verwijzing van een behandeling naar een specialist worden uw persoonsgegevens doorgestuurd. Het maken van een afspraak wordt gezien als toestemming van u om uw gegevens te delen.

3.3 Betaling
Bij de afhandeling van de factuur worden uw NAW-gegevens gedeeld met de zorgverzekeraar of factoringbedrijf. Wij bewaren onze facturen voor de debiteurenadministratie.

3.3 Zorgverzekeraar
Indien uw tandheelkundig bent verzekerd worden uw relevante persoonsgegevens uitgewisseld met de zorgverzeraar. Tevens kan de zorgverzekeraar gegevens opvragen voor een controle, wij zijn dan verplicht om de gevraagde gegevens te verstrekken.

3.4 Bezoek website
Bij het bezoeken van onze website worden er gegevens verwerkt via cookies.

3.5 Melden van incidenten
Als uw persoonsgegevens onjuist worden gebruikt, of wij vermoeden dit zal er een melding gemaakt worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit voor u consequenties heeft dan brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte.

3.6 Verwerker
Het kan nodig zijn dat we uw gegevens delen met derden, zoals een administratiekantoor of een ICT-leverancier. Indien dit het geval is en de derde partij kwalificeert zich als een verwerker, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af met deze partij, in het kader van bescherming van uw privacy.

Plichten tandarts

4.1 Beveiliging
Zorgverleners hebben beroepsgeheim en mogen in principe niets doorgeven aan anderen. Dossiergegevens worden enkel gedeeld met diegene die bij een behandeling betrokken zijn of bij expliciete toestemming. Er zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld een wettelijk voorschrijft op basis waarvan de zwijgplicht doorbroken mag worden. Persoonsgegevens worden niet gegeven aan een land dat zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt.

Iedere zorgverlener heeft een eigen account en mag alleen onder zijn/haar account inloggen. Bij uitzonderingsgevallen zoals een spoedgeval kan deze regel doorbroken worden.

4.2 Verantwoordingsplicht
Wij houden registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht.

Waar hebt u recht op?

5.1 Recht op inzage en afschrift
U heeft recht om uw dossier te inzien onder begeleiding van de zorgprofessional, wij doen dit enkel op afspraak. Ook heeft u recht op een kopie van uw dossier, eventuele aantekeningen van de zorgprofessional vallen niet onder dit inzagerecht.

5.2 Recht op correctie
U heeft recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens en het aanvullen van uw patiëntendossier met een eigen visie of second opinion. Voor eenvoudige wijzigingen zoals wijziging van uw huisadres kunt u de praktijk bellen of mailen. Voor grotere wijzigingen kunt u een telefonisch of per mail een verzoek indienen.

5.3 Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Soms is dit niet mogelijk in verband met bijvoorbeeld wettelijke voorschriften of rechtszaken.

5.4 Overige rechten
Ook heeft u recht op informatie met betrekking tot uw gegevensverwerking, recht op verzet, beperking van de gegevensverwerking en het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.

5.5 Recht op klagen
Mocht u naar aanleiding van het verwerken van uw persoonsgegevens een klacht hebben dan vragen wij u met ons contact op te nemen. Mocht dit de klacht niet oplossen kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Indien u een recht wil uitoefenen vragen wij u schriftelijk per mail contact met ons op te nemen, het mailadres staat vermeld bovenaan dit document. Wij streven ernaar binnen een vier weken te reageren. Voor simpele vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk via onderstaand telefoonnummer.

Vragen?
Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de praktijk via telefoon: 020-4964393 

Binnen de praktijk stellen we hoge waarde aan privacy, wij gaan vertrouwelijk om met u (medische) gegevens. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met de praktijk via Telefoon: 020-4964393

Naam praktijk: Tandartsencentrum Ouder Amstel & Kostverlorenhof
Adres Ouder Amstel: Gijsbrecht van Aemstelstraat 4, 1191 AT Ouderkerk aan de Amstel
Adres Amstelveen: Eleanor Rooseveltlaan 20, 1183 CL Amstelveen
E-mailadres: info@tc-ouderamstel.nl, info@tc-kostverlorenhof.nl
Telefoonnummer Ouder Amstel: 020-4964393
Telefoonnummer Amstelveen: 020-6453895